• 21,312ยอดเงินบริจาค
  • 1จำนวนผู้บริจาค
  • 1หน่วยงานผู้รับบริจาค