Please wait...

  ตัวชี้วัดที่ 1
 1. ประกาศ สสจ.ขก เรื่องแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2562
 2. 1.1 ข้อมูลผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
 3. 1.2 นโยบายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
 4. 1.4 หน้าที่และอำนาจสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นตามกฎหมาย
 5. 1.9 ค่านิยม MOPH
 6. 1.10 (1) ยุทธศาสตร์ชาติ
 7. 1.10 (2) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข
 8. 1.10 (3) ยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2560-2564
 9. 1.10 (4) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
 10. 1.11 พ.ร.บ มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
 11. 1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552
 12. 1.13 ข้อบังคับ สป.ว่าด้วยจรรยาข้าราชการฯ ป พ.ศ.2560
 13. 1.14 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม
 14. 1.15 จรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2560
 15. 2.ยุทธศาสตร์สุขภาพ จ.ขอนแก่น ปี2563-2565
 16. 5.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร้องทุกข์ร้องเรียน ปี 2562
 17. 5.2 คู่มือปฏิบัติการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน
 18. 10.คู่มือดำเนินงานผลประโยชน์ทับซ้อนและป้องกันการทุจริต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
 19. การอนุญาติให้เผยแพร่ข้อมูลปี 2563
 20. รายงานผลการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
 21. 9.4 แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ
 22. 9.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 23. 9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สขร.1 (เดือนตุลาคม -ธันวาคม 2563)
 24. 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
 25. 9.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564
 26. 4.แผนการใช้จ่ายงบประมาณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 27. 7.รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 28. 3.แผนปฏิบัติการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 29. หนังสือบันทึกข้อความขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ปี 2564