Please wait...

  ตัวชี้วัดที่ 2
 1. 1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 2. 1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
 3. 3.3 (1) ใบสำคัญการเบิกจ่ายเงินเดือนตุลาคม 2563
 4. 3.3 (2) ใบสำคัญการเบิกจ่ายเงินเดือนพฤศจิกายน 2563
 5. 3.3 (3) ใบสำคัญการเบิกจ่ายเงินเดือนธันวาคม 2563
 6. 2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 7. 9.3 หนังสือรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 8. 4 (1) ชุดเบิกจ่ายเดือนมกราคม 2564
 9. 4(2) ชุดเบิกจ่ายเดือนกุมภาพันธ์ 2564
 10. 4(3)ชุดเบิกจ่ายเดือนมีนาคม 2564