Please wait...

    ตัวชี้วัดที่ 4
  1. 1.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร้องทุกข์ร้องเรียน
  2. 2.คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน
  3. 3.รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนไตรมาสที่1-2 ปีงบประมาณ 2564
  4. 12(1) เอกสารอนุมัติโครงการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ สสจ.ขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564
  5. 12(2) ภาพการจัดประชุมเชิงปกิบัติการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564
  6. 12(3) แผนยุทศาสตร์จังหวัดขอนแก่น(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น) ปี 2564
  7. รายงานผลเรื่องร้องเรียนปีงบประมาณ 2563