Please wait...

    ตัวชี้วัดที่ 6
  1. 14 (1) แนวทางปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
  2. 15 (1) คำสั่งมอบหมายมอบหมายการยืมใช้พัสดุของหน่วยงานราชการ
  3. 15 (2) แบบใยืมใช้พัสดุประเภทคงรูป และใช้สิ้นเปลืองของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น