Please wait...

    ตัวชี้วัดที่ 7
  1. 1.เอกสารประกอบการอ่านประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ประชุมกวป.ห้องราชพกษ์ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
  2. 1.หนังสือขอนุมัติเสนอแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สสจ.ขอนแก่น ปี2564
  3. 2.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สสจ.ขอนแก่น ปี2564
  4. 3.แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สสจ.ขอนแก่น ปี 2564
  5. 18 (1) รายงานผลและกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมประจำปี 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น