Please wait...

    ตัวชี้วัดที่ 8
  1. 21 (1) หนังสือบันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ 2564
  2. 21 (2) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ 2564
  3. 19 (1) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสำนักงานสาธารณสุขจังวัดขอนแก่น
  4. 19(2) สรุปการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สสจ.ขก ครั้งที่ 1-14 ปีงบประมาณ 2564
  5. 19 (3) โปรแกรมวิเคราะห์ความเสี่ยง
  6. 19(4) แบบฟอร์มวิเคราะห์ความเสี่ยงแผนงานโครงการ สสจ.ขก ปีงบประมาณ 2564
  7. 19(5) ระบบบริหารความเสี่ยงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ปี2564
  8. คู่มือปกิบัติงานผลประโยชน์ทับซ้อน