Please wait...

  ตัวชี้วัดที่ 9
 1. 24(1) พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558
 2. 24(2) ระเบียบกระทรวง พม. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
 3. 24(3) ประกาศเจตนารมณ์ฯป้องกันการล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศ
 4. 24(4) แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ สธ. ฉบับปรับปรุง
 5. 24(5) หนังสือแจ้งเวียนมาตรการการล่วงละเมิดทางเพศ (สป.)
 6. 24(6) ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่องเจตนารมณ์ในการส่งเสริมความเสมอภาคฯระหว่างเพศ
 7. ร่าง ประกาศเจตนารมณ์ การป้องกันการล่วงละเมิศทางเพศ สสจ.ขก
 8. 23 (1) คำสั่งแต่งตั้งและข้อบังคับชมรมคุณธรรม จริยธรรม สาธารณสุขขอนแก่น
 9. 23 (2) รายชื่อสมาชิกชมรมคุณธรรม จริยธรรม สาธารณสุขขอนแก่น
 10. 23 (3) การรริเริ่มการรวมกลุ่มและรายงานการเสริมสร้างค่านิยมองค์กร จิตพอเพียงต้านทุจริต MODEL STRONG
 11. 23 (4) การจัดประชุมชมรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อขับเคลื่อน MODEL STRONG
 12. 23 (5) ภาพกิจกรรมการจัดประชุมเสริมสร้างคุณธรรมจรยธรรม (MODEL STRONG)
 13. 23 (6) บันทึกขออนุมัติแผนปฏิบัติการ (ขับเคลื่อนชมรม STRONG)
 14. 23 (7) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรมและ ชมรม STRONG
 15. 23 (7) แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และขับเคลื่อนชมรม STRONG
 16. 22 (1) บันทึกขออนุมัติแผนปฏิบัติการ ป้องกันทุจริต ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ภายใต้แนวคิดจิตพอเพียงต้านทุจริต
 17. 22 (2) แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต ขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม ภายใต้แนวคิดจิตพอเพียงต้านทุจริต
 18. 22 (3) แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ภายใต้แนวคิด จิตพอเพียงต้านทุจริต
 19. ประกาศ สสจ.ขก. เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน