Most downloaded files

6_2การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (เอกสารประกอบการประชุม R2R ระยะที่ 5)
1-1สถิติกับการวิจัย (เอกสารประกอบการประชุม R2R ระยะที่ 5)
6_1การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (เอกสารประกอบการประชุม R2R ระยะที่ 5)
3เนื้อหาวิจัยPhase4 (เอกสารประกอบการอบรม ระยะที่ 4 ระเบียบวิธีวิจัยทางสุขภาพเบืองต้น)
5การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (เอกสารประกอบการประชุม R2R ระยะที่ 5)
 
Powered by Phoca Download