ผลงานทั้งหมด

contains
contains
Page 
 of 3
Records 1 to 10 of 28
  
ปีงบประมาณ
วันที่ส่งผลงาน
ชื่อ
นามสกุล
อำเภอ
หน่วยงาน
ชื่อเรื่อง
1. 2563 10/20/2020 ธนาวุธ จำปาแดง เมือง สสจ.ขอนแก่น จัดสเปคคอม ราคาคอมพิวเตอร์ ประกอบคอมด้วยตัวเอง
2. 2563 11/03/2020 ฉัตฑริกรณ์ หานะพันธ์ สีชมพู สสอ.สีชมพู ปัจจัยที่มีผลต่อการฆ่าตัวตายสำเร็จในอำเภอสีชมพู
3. 2563 10/30/2020 วิภารัตน์ ลี้ชัยกิจเจริญ ภูเวียง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเรือ การพัฒนารูปแบบส่งเสริมความร่วมมือในการใช้ยาแก่ผู้ป่วยโรคเบาหวานแรกวินิจฉัย โรงพยาบาลภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
4. 2563 11/02/2020 จิราภรณ์ พงษ์พันธ์ ชนบท โรงพยาบาลชนบท การพัฒนารูปแบบการปฏิบัติการพยาบาลการส่งต่อสตรีตั้งครรภ์เสี่ยงสูง PIH ที่มีภาวะวิกฤต โรงพยาบาลชนบท จังหวัดขอนแก่น
5. 2563 11/04/2020 ธนาวุธ เขาดี เวียงเก่า โรงพยาบาลเวียงเก่า ระบบรายงานความคลาดเคลื่อนทางยาใน รพ.สต. อำเภอเวียงเก่า
6. 2563 11/03/2020 นางสมลักษณ์ หนูจันทร์ หนองเรือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเรือ การพัฒนารูปแบบการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยชุมชนมีส่วนร่วม
7. 2564 11/06/2020 พัทธนันท์ คงทอง เมือง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำราญ ประสิทธิผลของการใช้สมุนไพรรางจืดร่วมกับการประยุกต์ใช้ทฤษฏีการกำกับตนเองเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ตำบลดอนช้าง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
8. 2563 11/05/2020 ธนยศ ผึ่งฉิมพลี กระนวน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองโอง การจัดการคุณภาพชีวิตโดยกลไกของธรรมนูญตำบล ภายใต้การขับเคลื่อนของ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับตำบล ในพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองโอง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
9. 2563 11/03/2020 ปิยะพร ตามสมัคร สีชมพู รพ.สต สี่แยกโนนหัวนา นวัตกรรมแขมคลายเส้น
10. 2563 11/03/2020 นางสมลักษณ์ หนูจันทร์ หนองเรือ รพ.สต.จระเข้ การพัฒนารูปแบบการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยชุมชนมีส่วนร่วม